Вовед

        Во 2009 година, Светската здравствена организација, Регионална канцеларија за Европа започна со спроведување на активности со цел заштита на здравјето од климатските промени во 7 земји во СЗО Европскиот регион(Албанија, Казахстан, Киргистан, Руската Федерација, Таџикистан, Р.Македонија и Узбекистан), кои припаѓаат на четири различни геоклиматски зони, со меѓусебни разлики во однос на очекуваните влијанија по здравјето од климатските промени:
  1. Сушни и полусушни области кои имаат проблеми со недостиг на вода: потенцијални ризици од заразни болести, респираторни болести и исхрана;
  2. Области со високи планини: потенцијални ризици од поплави поради излевање на глечерски езера, изложеност на високо UV зрачење, квалитет на водата и потенцијални можности за користење на обновливи извори на енергија;
  3. Медитерански земји: ризици од екстремни временски состојби и епидемии на заразни болести;

Активностите во рамките на приоритетот “ Заштита на здравјето од климатските промени” во Р. Македонија се спроведуваат од страна на Светската здравствена организација, Канцеларија Скопје, во соработка со Министерството за здравство, и имаат за цел да го зајакнат капацитетот на здравствениот систем за одговор на последиците на климатските промени.

Активностите се насочени кон:  

  1. Проценка на ризиците и изготвување на национални и локални здравствени стратегии за адаптација;
  2. Градење на институционален капацитет за климатски промени во однос на подготвеност и одговор на екстремни временски состојби и Заштита на здравјето од климатските промени;
  3. Промовирање на иновации во областа на енергетската ефикасност и употреба на обновлива енергија во здравствените служби;
  4. Подигнување на свесноста на здравствените работници и населението за можноста за појава на нови заразни заболувања и превентивни мерки за заштита;
  5. Градење на капацитети и размена на знаења и искуства за ефективна адаптација и за мерките за ублажување на последиците од климатските промени

 

Спроведувањето на активностите во Р. Македонија започна во април 2009, со активно вклучување на ресорни министерства и институции кои спроведуваат активности поврзани со климатските промени.  Од страна на Министерството за здравство, на 17 јуни 2009 година формирана е мултиресорска Комсија, во својство на одговорно тело за надзор врз активностите и  донесување на одлуки (Линк решение за формирање на комисија).

Координатор на активностите од страна на СЗО Канцеларија Скопје е м-р Маргарита Спасеновска. Од страна на Министерството за здравство одговорен за спроведување е доц. Д-р Владимир Кендровски, СЗО Национален соработник за климатски промени и здравје.

Регионалната канцеларија на СЗО за Европа обезбедува техничка помош, насоки, обука и стручност, и ги координира проектите во различните земји. Сите активности ќе се спроведат во соработка со владите на земјите-учеснички во Иницијативата и со германското сојузно Министерство за животна средина, заштита на природата и нуклеарна безбедност.

Повеќе информации на:  http://www.euro.who.int/globalchange/country/20090309_1