Во 2009 година, Светската здравствена организација, Регионална канцеларија за Европа започна со спроведување на активности со цел заштита на здравјето од климатските промени во 7 земји во СЗО Европскиот регион(Албанија, Казахстан, Киргистан, Руската Федерација, Таџикистан, Р.Македонија и Узбекистан), кои припаѓаат на четири различни геоклиматски зони, со меѓусебни разлики во однос на очекуваните влијанија по здравјето од климатските промени... Повеќе »

КАКО ПРОТИВ ТОПЛОТНИОТ БРАН

Toplotni_branovi__flaeri_za_maticni_lekari_mkd.pdf

 

Препораки до матичните лекари

  • 1. Механизми на настанување на топлотната болест, нејзината клиничка манифестација(слика),дијагноза и лекување(третман);

  • 2. Препознавање на рани знаци на топлотен удар

  • 3. Започнување на соодветни мерки на ладење и ресусцитација. За рани симптоми и бонболнички третман, видете го информативниот дел за лечење на топлотен удар и други лесни топлотни болести.

  • 4. Препознавање на ризични пациенти и соодветна едукација за однесување со слаби лица, како и новороденчиња е исто така важна

  • 5. Совети за лица со хронични заболувања (избегнување на изложување на топлона, соодветно внесување течности, земање на лекови)

  • 6. Свесност за потенцијални несакани ефекти на препишаните лекови и прилагодување на дозата.

Едуцирајте, советувајте и информирајте ги пациентите за

  • 1. Важноста кон придржување на препораките дадени во едукативните материјали за општата популација

  • 2. Земање лекови и течности согласност со препораките на лекарот

  • 3. За подетални информации да ги контактираат медицинските и социјалните служби, линиите за помош и итните медицински служби.

Препораки за заштите од топлотни бранови

Препораки за раководители на пензионерски домови, центрите за долготрајна институционална грижа и здравствените установи

Повеќе »

Општи препораки за заштита од топлотниот бран. Препораки од Министерството за Здравство,Светската здравствена организација,Црвениот крст на Република Македонија.

Повеќе »

Да го заштитиме здравјето на вработените во услови на топлотен бран

Повеќе »